Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met deze maatregel wordt de regeling van werktijdverkorting (WTV) vervangen. Er kan dus geen aanspraak meer worden gemaakt op de WVT, deze kan ook niet meer worden aangevraagd. Reeds ingediende aanvragen WVT worden beschouwd als een aanvraag voor NOW, zodat werkgevers niet nogmaals belast worden met formaliteiten. Werkgevers zullen vanzelf bericht ontvangen van het UWV.

Reeds toegekende WTV blijft van kracht en een verlenging daarvan zal plaatsvinden via de NOW. De NOW kan overigens nu nog niet worden aangevraagd, omdat de overheid de regeling nog moet implementeren. De verwachting is dat een aanvraag voor NOW wel op zeer korte termijn kan worden gedaan.

Op grond van de NOW-regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ (maximaal 90%).

Bedoeling van de NOW-regeling is het voorkomen dat werknemers moeten worden ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen. De regeling geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd en ook voor oproepkrachten.

Werknemers die onder de NOW-regeling vallen zullen hun volledige loon doorbetaald krijgen, zonder dat de regeling hun eventuele WW-rechten aantast. Het is aan de werkgever of en in welke mate de werknemer werkzaamheden dient te verrichten in de periode dat de NOW-regeling toepassing heeft.

Op dit moment gelden de voorwaarden:

 1. De werkgever neemt de verplichting op zich om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor (tenminste) de periode dat tegemoetkoming op grond van de NOW wordt ontvangen;
 2. De werkgever heeft de verwachting dat tenminste 20% omzetverlies wordt gerealiseerd (gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020);
 3. De tegemoetkoming kan voor in ieder geval 3 maanden worden aangevraagd en zo nodig worden verlengd. De voorwaarden van verlenging zijn overigens nog niet bekend.
 4. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 5. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 6. Het UWV zal in principe op grond van de aanvraag een voorschot verstrekken ter grootte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 7. Aanvragen boven een bepaalde omvang behoeven een accountantsverklaring.

Voor zover bekend is deze regeling niet gemaximaliseerd tot een maximum loon (zoals dat bijvoorbeeld bij de WW wel is gemaximaliseerd met het maximum dagloon) Of de tegemoetkoming ook in volle omvang geldt voor werknemers met hogere salarissen, zal nog moeten blijken.

Het is nog niet duidelijk of en op welke wijze de verwachting van ten minste 20% omzetverlies moet worden aangetoond. Uiteraard kan uw accountant of fiscalist u helpen bij het opstellen van cijferoverzichten.

Een aantal brancheorganisaties geeft haar leden het advies om E-herkenning niveau 3 aan te vragen, omdat op basis daarvan de aanvraag voor de NOW kan worden ingediend. Deze regeling zal namelijk door het UWV worden uitgevoerd en deze instantie vereist E-herkenning voor communicatie via het zogenoemde Werkgeversportal. Of op basis van de uitvoeringsregels inderdaad E-herkenning noodzakelijk is, is echter nog niet 100% duidelijk.

Oproepkrachten vallen ook onder deze regeling. Voorwaarde is wel dat het loon doorbetaald wordt. Het doorbetaalde loon wordt dan meegenomen in de totale loonsom waarvoor compensatie kan worden verkregen.