Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

ook wel: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TORZO)

Deze regeling is tweeledig en wordt uitgevoerd door de gemeente. Ze voorziet in een inkomensondersteuning voor zzp-ers en kleine mkb-ers tot een bedrag van € 1.500,- netto per maand. Tevens voorziet zij in de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, waarvan de toepassing in het kader van deze tijdelijke voorziening soepel zal worden toegepast.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot (vooralsnog) 1 juni 2020.

Op basis van de teksten van de huidige regeling kan een DGA geen aanspraak maken op deze regeling.

Deze regeling geldt in beginsel als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangegeven dat vanaf deze week een aantal gemeenten al uitvoering zullen gaan geven aan deze regeling middels het verstrekken van een voorschot.